لحظه غرق شدن کشتی

لحظه غرق شدن کشتی

لحظه غرق شدن کشتی

21 روز پیش / 4

لحظه ای که کشتی در حال غرق شدن بود توسط کشتی نجات فیلمبرداری شد