در هر مذاکره جدیدی بین ایران و آمریکا ما هم باید حضور داشته و شرط بگذاریم...!

در هر مذاکره جدیدی بین ایران و آمریکا ما هم باید حضور داشته و شرط بگذاریم...!

در هر مذاکره جدیدی بین ایران و آمریکا ما هم باید حضور داشته و شرط بگذاریم...!

23 روز پیش / 5

کارشناس سعودی: در هر مذاکره جدیدی بین ایران و آمریکا ما هم باید حضور داشته و شرط بگذاریم...!