تست درگ کیا EV6GT با فراری، مکلارن و پورشه 911

تست درگ کیا EV6GT با فراری، مکلارن و پورشه 911

تست درگ کیا EV6GT با فراری، مکلارن و پورشه 911

19 روز پیش / 8

تست درگ کیا EV6GT با فراری، مکلارن و پورشه 911