دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۹ - ماجرا

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۹ - ماجرا

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۹ - ماجرا

14 روز پیش / 5

گامبال تلاش می کند تا از داروین مقابل دوست او، کری محافظت کند و...