خلاصه بازی گل گهر 0 - پرسپولیس 5

خلاصه بازی گل گهر 0 - پرسپولیس 5

خلاصه بازی گل گهر 0 - پرسپولیس 5

14 روز پیش / 4

گل اول: 01:20گل دوم: 03:35گل سوم: 04:50گل چهارم: 05:35گل پنجم: 07:20ایران - 01 اسفند 1399