حمله به ایران ساده نیست، امکانات آن‌ها در جغرافیای وسیعی پراکنده است...!

حمله به ایران ساده نیست، امکانات آن‌ها در جغرافیای وسیعی پراکنده است...!

حمله به ایران ساده نیست، امکانات آن‌ها در جغرافیای وسیعی پراکنده است...!

2 ماه پیش / 9

ژنرال حالوتس فرمانده پیشین نیروی هوایی رژیم صهیونیستی: حمله به ایران ساده نیست، امکانات آن‌ها در جغرافیای وسیعی پراکنده است...!