نمره دهی آپکار و عوامل تاثیرگذار بر آن

نمره دهی آپکار و عوامل تاثیرگذار بر آن

نمره دهی آپکار و عوامل تاثیرگذار بر آن

1 ماه پیش / 15

استاد حنطوش زاده و استاد محققی در مورد نمره دهی آپکار و عوامل تاثیرگذار بر آن و سپس چند مورد نوزاد با آپکار خوب و دو مورد احیا نوزاد نارس به نمایش گذاشته شده ودر مورد آپکار آنها بحث و تبادل نظر می شود.