برای براندازی برنامه داشتیم اما با همه قدرتمان تحققش را خیال هم نمیکردیم

برای براندازی برنامه داشتیم اما با همه قدرتمان تحققش را خیال هم نمیکردیم

برای براندازی برنامه داشتیم اما با همه قدرتمان تحققش را خیال هم نمیکردیم

12 روز پیش / 7

داوید میدان رئیس بخش تِوِل موساد: برای تغییر نظام برنامه داشتیم اما با همه توانایی و قدرتمان تحقق چنین امری را خیال هم نمیکردیم...!