دیرین دیرین - پارک

دیرین دیرین - پارک

دیرین دیرین - پارک

19 روز پیش / 9

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید حتی در پارک هم می‌شود فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرد. می‌گویید نه؟ نگاه کنید #فاصله_گذاری_اجتماعی