توضیحات آقای حکیمی در خصوص انتخاب ایجنت شعب شهرستان

توضیحات آقای حکیمی در خصوص انتخاب ایجنت شعب شهرستان

توضیحات آقای حکیمی در خصوص انتخاب ایجنت شعب شهرستان

10 روز پیش / 4

سخنان آقای احمد حکیمی دیده بان نمایندگی های شهرستان کنگره60 درخصوص شرایط انتخاب ایجنت در نمایندگی های شهرستان کنگره60 همچنین موضوعات مربوط به کارت عضویت. اردیبهشت 1400