دیرین دیرین - نوع دوستی

دیرین دیرین - نوع دوستی

دیرین دیرین - نوع دوستی

1 ماه پیش / 16

در شرایط کرونا، اگر مژه رفت در چشممان چکار کنیم؟ ۱) بی‌خیال بینایی شویم ۲) چشممان را خمار کنیم و به اطراف نگاه کنیم ۳) هیچ‌کدام ۴) هرکدام http://instagram.com/zamzam_iran