فعال رسانه‌ای آمریکایی: به ایرانی ها ثابت کردیم توافق با ما هیچ ارزشی ندارد

فعال رسانه‌ای آمریکایی: به ایرانی ها ثابت کردیم توافق با ما هیچ ارزشی ندارد

فعال رسانه‌ای آمریکایی: به ایرانی ها ثابت کردیم توافق با ما هیچ ارزشی ندارد

23 روز پیش / 6

فعال رسانه‌ای آمریکایی: به ایرانی ها ثابت کردیم توافق با ما هیچ ارزشی ندارد/فریاد زدیم که به ما اعتماد نکنید...!