کرونا ویروس معتادا نمیگیرن!!

کرونا ویروس معتادا نمیگیرن!!

کرونا ویروس معتادا نمیگیرن!!

6 ماه پیش / 10

داستان کرونا لج بازی ماسک نزدن چراواقعا ماسک نزنیم وقتی این همه ادم دارن میمیرن