برجام دولت روحانی از توافق نهضت آزادی با آمریکاییها هم بدتر است

برجام دولت روحانی از توافق نهضت آزادی با آمریکاییها هم بدتر است

برجام دولت روحانی از توافق نهضت آزادی با آمریکاییها هم بدتر است

18 روز پیش / 1

برجام دولت روحانی از توافق نهضت آزادی با آمریکاییها هم بدتر است