کلیپ تسلیت شهادت امام صادق ع (حتما ببینید!)

کلیپ تسلیت شهادت امام صادق ع (حتما ببینید!)

کلیپ تسلیت شهادت امام صادق ع (حتما ببینید!)

8 روز پیش / 2

یا امام صادق (ع) از شما به ما گوهرها رسیده ، اما حدیثی از شما هست که بسیار به جان من نشسته! لطف شما را از این سخن شناختم و لطافت ارتباط با خدا را دریافتم و آن حدیث این است ...