آینده بارسلونا در دستان امن ; دی یونگ , پدری , فاتی ....

آینده بارسلونا در دستان امن ; دی یونگ , پدری , فاتی ....

آینده بارسلونا در دستان امن ; دی یونگ , پدری , فاتی ....

12 روز پیش / 4

از جمله دی یونگ , پدری , فاتی , سرجینیو دست و دمبله