گوسفند

گوسفند

گوسفند

12 روز پیش / 11

قنات علی اباد۱۳۹۹