کادر درمان خسته اند ...

کادر درمان خسته اند ...

کادر درمان خسته اند ...

4 ماه پیش / 1

تهیه شده در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکردبا همکاری پایگاه خبری سریر ایرانتهیه کننده : عباس بحرینی