روش صحیح نجات فرد در حال غرق شدن

روش صحیح نجات فرد در حال غرق شدن

روش صحیح نجات فرد در حال غرق شدن

15 روز پیش / 3

ناجی برای آنکه خود به غریق دوم تبدیل نشود باید از قدرت و آمادگی کامل برخوردار باشد وقتی ناجی می بیند کسی در حال غرق شدن است، در صورت امکان بهتر است از پشت برای غریق شیرجه بزند و نهایتا او را بیرون آورد. در حین بیرون آوردن غریق باید فاصله ی خود را با او رعایت کند.رعایت فاصله می تواند به صورت های مختلف باشد. مثلا در حمل غریق می توان از یک پارچه یا کمربند استفاده نمود که شرایط خاص خود را دارد.