به ایران حمله کنید جواب آن را در بندر دبی، میادین نفتی عربستان خواهید گرفت....!

به ایران حمله کنید جواب آن را در بندر دبی، میادین نفتی عربستان خواهید گرفت....!

به ایران حمله کنید جواب آن را در بندر دبی، میادین نفتی عربستان خواهید گرفت....!

1 ماه پیش / 9

جرج گالوی سیاستمدار بریتانیایی: به ایران حمله کنید جواب آن را در بندر دبی، میادین نفتی عربستان و اسرائیل خواهید گرفت....!