سوگیاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

سوگیاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

سوگیاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

17 روز پیش / 4

استاد مرضیه حسنپور برای آشنایی اداره سلامت نوزادان با عملکرد بسته خدمتی مراقبت تسکینی لطفا پرسشنامه زیر تکمیل گردد:https://survey.porsline.ir/s/FUft4eAاگر علاقه دارید بدانید وضعیت اجرای بسته خدمتی چگونه است به گزارش زیر مراجعه شودhttps://survey.porsline.ir/r/9dAkrqY/