چرت زدن راننده اتوبوس حین رانندگی

چرت زدن راننده اتوبوس حین رانندگی

چرت زدن راننده اتوبوس حین رانندگی

13 روز پیش / 6

یکی از حوادث پرتلفات کشور ایران در جاده ها تصادفات اتوبوس ها و واژگونی آنها بیشتر بدلیل خواب آلودگی و عدم توجه راننده در زمان رانندگی می باشد.