سکس و جوان امروز

سکس و جوان امروز

سکس و جوان امروز

1 ماه پیش / 16

سوال مهمی که ما به عنوان بزرگسال و به عنوان والد باید از خود بپرسیم این است که سکس برای ما به مثابه‌ی چیست؟ نگاه ما به سکس چگونه است؟ لذت است؟کار کثیف و بدی است؟ ما همیشه اطلاعات در مورد سکس را به صورت یواشکی دریافت کرده ایم وقتی میبینیم فرزند ما در این مورد از ما سوال میپرسد و کنجکاو است نگران میشویم ولی این که فرزند ما تحریک جنسی دارد باید خوشحال شویم چون نشانه‌ی سلامتی اوست!