دیرین دیرین - آینه

دیرین دیرین - آینه

دیرین دیرین - آینه

15 روز پیش / 6

آینه چون نقش تو ننمود راست/ همینه که هست، حتما دلش می خواست!