دل پُر علیفر از واکنش رضا رشیدپور نسبت به گاف تاریخی امیر دولاب

دل پُر علیفر از واکنش رضا رشیدپور نسبت به گاف تاریخی امیر دولاب

دل پُر علیفر از واکنش رضا رشیدپور نسبت به گاف تاریخی امیر دولاب

16 روز پیش / 3

دل پُر علیفر از واکنش رضا رشیدپور نسبت به گاف تاریخی امیر دولاب: هرجا عکس رشیدپور را ببینم، رویم را برمی گردانم/ چرا بعد از اشتباه من، حمایتم نکردی؟