توجه توجه: كرونا ضعیف كُش است!!!

توجه توجه: كرونا ضعیف كُش است!!!

توجه توجه: كرونا ضعیف كُش است!!!

23 روز پیش / 3

مهمترین روش مقابله با كرونا، قوی نگه داشتن بدن است