ناراحتی و عصبانیت ماهان عبدی از مرگ آزاده نامداری

ناراحتی و عصبانیت ماهان عبدی از مرگ آزاده نامداری

ناراحتی و عصبانیت ماهان عبدی از مرگ آزاده نامداری

17 روز پیش / 7

مصاحبه جنجالی ماهان عبدی در رابطه با مرگ آزاده نامداری . بسیار ناراحت شدم و حس میکنم افسردگی گرفتم