توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کاهش میدهد...!

توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کاهش میدهد...!

توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کاهش میدهد...!

22 روز پیش / 6

ژنرال آمریکایی: توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کاهش داده و تمایل ایران را برای مذاکره کمتر می‌کند...!