شکر خداوند | علامه طهرانی

شکر خداوند | علامه طهرانی

شکر خداوند | علامه طهرانی

13 روز پیش / 5

شکر خداوند متعال یعنی اینکه انسان نعمتی را که به او اعطا شده است را در راه اطاعت خداوند مصرف کرده و توجه به مقام الوهیت و ربوبیت حضرت حق را داشته باشد.