رسوب چند ساله موتورسیکلت ها در پارکینگ های تهران

رسوب چند ساله موتورسیکلت ها در پارکینگ های تهران

رسوب چند ساله موتورسیکلت ها در پارکینگ های تهران

23 روز پیش / 6

حدود 60 تا 70 هزار موتورسیکلت بنا بر علل مختلف اعم از تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی، شکایات قضائی و تصادف جرحی و فوتی در پارکینگ های شهر تهران نگهداری می شوند و تعداد زیادی از این موتورسیکلت ها بعضاً سال های سال در پارکینگ ها دچار رسوب شده اند.