تنظیم ونتیلاتور در چند مورد بیماری پیچیده ریه نوزاد تحت تهویه تهاجمی

تنظیم ونتیلاتور در چند مورد بیماری پیچیده ریه نوزاد تحت تهویه تهاجمی

تنظیم ونتیلاتور در چند مورد بیماری پیچیده ریه نوزاد تحت تهویه تهاجمی

22 روز پیش / 5

استاد چوبدار