کلیپ/ استاد رائفی پور «اتاق مشترک دموکراتها و جمهوریخواه»

کلیپ/ استاد رائفی پور «اتاق مشترک دموکراتها و جمهوریخواه»

کلیپ/ استاد رائفی پور «اتاق مشترک دموکراتها و جمهوریخواه»

20 روز پیش / 3

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در عرض ارادت به رژیم صهیونیستی باهم مسابقه می‌دهند. دموکرات‌ها به جهان وطنی صهیونیسم جهانی بیشتر خدمت می‌کنند. جمهوری‌خواهان به موجودیت فلسطین اشغالی