گراف پیشرفته دستگاه تهویه مصنوعی نوزاد - قسمت 3

گراف پیشرفته دستگاه تهویه مصنوعی نوزاد - قسمت 3

گراف پیشرفته دستگاه تهویه مصنوعی نوزاد - قسمت 3

15 روز پیش / 4

استاد چوبدار و سرکار خانم دکتر مظلومیبرای ارزیابی دانش خود در مورد تحلیل نمودار های دستگاه تهویه مصنوعی نوزاد پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید:https://survey.porsline.ir/s/bkJxzprاگر می خواهید گزارش این پرسشنامه را مطالعه نمایید، لینک زیر را انتخاب نمایید:https://survey.porsline.ir/r/pmEU7In/