در این انتخابات به کدام نامزد رأی بدهیم؟ | علیرضا پناهیان

در این انتخابات به کدام نامزد رأی بدهیم؟ | علیرضا پناهیان

در این انتخابات به کدام نامزد رأی بدهیم؟ | علیرضا پناهیان

11 روز پیش / 2

بخشی از سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد انتخابات