انتخابات سوریه؛ پیام محکم سوری ها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت

انتخابات سوریه؛ پیام محکم سوری ها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت

انتخابات سوریه؛ پیام محکم سوری ها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت

18 روز پیش / 6

انتخابات سوریه؛ پیام محکم سوری ها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت