خطبه نماز جمعه شهر خور ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

خطبه نماز جمعه شهر خور ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

خطبه نماز جمعه شهر خور ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

16 روز پیش / 6

سخنران:دکتر سید احمد هاشمی