آهـنگ بچـه هـا خـداحافـظ بـه مـناسبـت رد صـلاحـیت دکتـر احـمدی نـژاد

آهـنگ بچـه هـا خـداحافـظ بـه مـناسبـت رد صـلاحـیت دکتـر احـمدی نـژاد

آهـنگ بچـه هـا خـداحافـظ بـه مـناسبـت رد صـلاحـیت دکتـر احـمدی نـژاد

19 روز پیش / 7

بـا نهـایـت تـأسـف بـه منـاسـبت رد صـلاحیـت محبـوب قلبـها دکتـر محمـود احمـدی نـژاد آهنـگ بچـه هـا خـداحافـظ بـرای تسـلی خـاطر هـواداران تقـدیم میـشود. بـاشـد کـه روزی عـدالـت مهـدوی در کشـورمـان جـاری شـود و دیگـر شـاهـد پـایمـال شـدن حـقی بـه نـاحـق نشـویـم. پیروز واقعی میدان انتخابات کسی نیست جز رئیس جمهور قلبها و من هواداران را به آرامش و سکوت دعوت میکنم .