ایران با حضور در نیمکره غربی حیاط خلوت ما را به خطر انداخته....!

ایران با حضور در نیمکره غربی حیاط خلوت ما را به خطر انداخته....!

ایران با حضور در نیمکره غربی حیاط خلوت ما را به خطر انداخته....!

20 روز پیش / 3

کارشناس آمریکایی: ایران با حضور در نیمکره غربی حیاط خلوت ما را به خطر انداخته...!