رزمایش آمادگی نیروهای امدادی ویژه زمستان ۹۹

رزمایش آمادگی نیروهای امدادی ویژه زمستان ۹۹

رزمایش آمادگی نیروهای امدادی ویژه زمستان ۹۹

1 ماه پیش / 9

رزمایش آمادگی نیروهای امدادی ویژه زمستان ۹۹