تاکسی هوایی و پول بنزین!!!! طنز آددای با لهجه شیرین همدانی

تاکسی هوایی و پول بنزین!!!! طنز آددای با لهجه شیرین همدانی

تاکسی هوایی و پول بنزین!!!! طنز آددای با لهجه شیرین همدانی

1 ماه پیش / 12

تاکسی هوایی و پول بنزین!!!! طنز آددای با لهجه شیرین همدانی