کدام تحریم ها برداشته می شوند؟

کدام تحریم ها برداشته می شوند؟

کدام تحریم ها برداشته می شوند؟

4 سال پیش / 5

تحریم هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا باید لغو کنند کدام است؟ و چه زمان تمامی تحریم ها معلق شده لغو می شوند؟