کلیپ عاشقانه امام زمان ❤

کلیپ عاشقانه امام زمان ❤

کلیپ عاشقانه امام زمان ❤

8 ماه پیش / 13

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند! سالها هجری و شمسی همه بی خروشیدند! تو بیایی همه ثانیه ها ساعت ها ... از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند ...