دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۰ - دارو

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۰ - دارو

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۰ - دارو

18 روز پیش / 6

گامبال و داروین متوجه می شوند که هکتور از غول پیکر بودن چندان خوشحال نیست. بنابراین آنها تصمیم می گیرند با ساخت یک معجون که به اندازه یک فرد متوسط کوچک شود، به او کمک کنند و...