یک عدد ارت جدید/shadowe max/ibis pient x کپ

یک عدد ارت جدید/shadowe max/ibis pient x کپ

یک عدد ارت جدید/shadowe max/ibis pient x کپ

19 روز پیش / 7

خب اره میدونم زیاد خوب نشد...چون فقط ۱۵ دقیقه وقت داشتم و اینو کشیدم حالا بعدا از مکس و حالتاش ارتای بهتری میزارم و میگید چرا خودت مو نمیکشی خب دوستان بمولا وقت تمرین و کار اینطوری ندارم.....تابستون قول میدم چیزای بهتری رو ببینید...فعلا دارم رو سایه زدن کار موکولم....بای....در ضمن مواظب خودتون باشید شدو مکس از اون چیزی که فکر میکنید به شما نزدیک تره