مجسمه ساز هنرمند فرانسوی

مجسمه ساز هنرمند فرانسوی

مجسمه ساز هنرمند فرانسوی

5 سال پیش / 6

فیلیپ فارات هنرمند فرانسوی است که سال هاست با چوب و ابازر مختلف مجسمه می سازد، او تبحر خاصی در ساخت سردیس دارد و در این فیلم چند نمونه از کارهای او را می بینیم.