داستان مردی که کارش باعث خوشحالی الله متعال شد - شیخ محمد صالح پردل | راه روشن

داستان مردی که کارش باعث خوشحالی الله متعال شد - شیخ محمد صالح پردل | راه روشن

داستان مردی که کارش باعث خوشحالی الله متعال شد - شیخ محمد صالح پردل | راه روشن

13 روز پیش / 4

کسب صدقه جاریه با حمایت مالی از کانال راه روشن لینک درگاه بانکی از سایت زرین پل : https://zarinp.al/aparat.com/warrior1 شیخ محمد صالح پردل داستان مردی که کارش باعث خوشحالی الله متعال شد مهربانی نسبت به مخلوقات الله