بیا باهم بریم پارک ملی قمشلو

بیا باهم بریم پارک ملی قمشلو

بیا باهم بریم پارک ملی قمشلو

20 روز پیش / 4

پارک ملی قمشلو حدود 40 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده. از بیش از ده هزار جاندار مورد محافظت قرار گرفته یکی از اون جاهاس که حتما باید دید