لحظه شلیک در مقابل دادگستری کرمانشاه(سه کشته :همسر، برادرهمسر و خانم وکیل)

لحظه شلیک در مقابل دادگستری کرمانشاه(سه کشته :همسر، برادرهمسر و خانم وکیل)

لحظه شلیک در مقابل دادگستری کرمانشاه(سه کشته :همسر، برادرهمسر و خانم وکیل)

12 روز پیش / 10

تصاویر دلخراش پوشش داده شده است.