آزاده نامداری‌ هووی چه کسی بود؟

آزاده نامداری‌ هووی چه کسی بود؟

آزاده نامداری‌ هووی چه کسی بود؟

19 روز پیش / 5

مهسا آبومگر همسر اول سجاد عبادی کیست؟ با درگذشت عجیب آزاده نامداری وضعیت اقوام و خانواده او مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این شخصیت ها مهسا آبومگر است. او همسر اول سجاد عبادی شوهر مرحوم آزاده نامداری است.