دیرین دیرین - نگاه کردن به گوشی 1

دیرین دیرین - نگاه کردن به گوشی 1

دیرین دیرین - نگاه کردن به گوشی 1

1 ماه پیش / 7

#بدآموزی امیدواریم در جریان باشید که افعال معکوس استفاده کردیم، خلاصه که یکسری ذوق‌زده نشین!